Burse pentru elevii hușeni de la “Cuza”


Și în acest an școlar, Colegiul Național “Cuza Vodă” din Huși acordă elevilor burse de ajutor social, de performanță, de merit și de studiu. Toate sunt condiționate de media 10 la purtare.

Reprezentanții Colegiului Național “Cuza Vodă” din Huși au anunțat că elevii unității își pot depune la secretariat dosarele pentru burse – de performanță, de merit, de studiu, sociale – până pe 30 septembrie.
Bursele de performanță se acordă, la propunerea dirigintelui, elevilor care: au obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor naționale organizate de Ministerul Educației în anul școlar precedent; s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competițiile internaționale; au obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-științific organizate de Ministerul Educației.
“Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10”, subliniază reprezentanții liceului hușean.
În privința burselor de merit, acestea se acordă, tot la propunerea diriginților, elevilor care se încadrează în unul dintre cazurile următoare: au media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare; au obținut locul I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației; au obținut locul I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-științific organizate de Ministerul Educației.
“Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația elevilor”, mai spun reprezentanții colegiului.
Bursele de studiu se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au media generală peste 7 și nota 10 la purtare; venitul lunar net pe membru de familie în ultimele trei luni este cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.450 de lei).
“Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile familiei și situația școlară a elevilor”, menționează conducerea liceului hușean.
Aceste burse se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină: cererea; copia actului de identitate al elevului; adeverința cu media generală și media la purtare; copii după actele de identitate ale celorlalți membri ai familiei; acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale familiei pe ultimele trei luni, inclusiv alocația suplimentară pentru copii; certificatul fiscal de la administrația financiară.

Ajutor pentru cei necăjiți

Bursele de ajutor social se acordă elevilor care se încadrează în una dintre următoarele categorii: orfani sau suferinzi de TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV/SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor.
“Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar”, mai arată reprezentanții Colegiului “Cuza Vodă”.
Și aceste burse se acordă la cerere. Elevii orfani trebuie să depună la dosar următoarele acte: cererea; copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului; copia certificatului de deces al părinților. Elevii bolnavi trebuie să atașeze la dosar: cererea; copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului; certificatul eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar.
Bursele de ajutor social se acordă și elevilor din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din cea de domiciliu. Aceștia trebuie să aibă la dosar o cerere și copia certificatului de naștere și a actului de identitate.
“Pentru elevii care au vârsta sub 14 ani și nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia dintre părinți pentru a face dovada localității de domiciliu”, se menționează pe site-ul liceului.
Burse de ajutor social se acordă și elevilor proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: nu realizează un venit net lunar pe membru mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (532,50 lei pentru anul 2017); nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 de mp în zonele colinare și de șes sau de 40.000 de mp în zonele montane. Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt: cererea; copia actului de identitate al elevului; copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate ale celorlalți membri ai familiei; acte doveditoare, în original, privind veniturile nete pe ultimele 12 luni, inclusiv alocația suplimentară pentru copii; act doveditor, în original, cu terenurile agricole deținute; certificat fiscal de la administrația financiară.
“Actele se depun la secretariatul unității în primele zece zile lucrătoare ale semestrului pentru care se solicită acordarea bursei”, se arată pe site-ul liceului.
Toate bursele sunt condiționate de media 10 la purtare.


Leave a Reply