Ce drepturi și obligații au firmele atunci când ANAF vine în control: Ghid pentru inspecția fiscală


Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială și pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării. Totodată, se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabilului/plătitorului și să utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea inspecției fiscale.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui a pus la dispoziție un ghid pentru inspecția fiscală, al cărui scop este de a asigura „îmbunătățirea relației dintre ANAF și contribuabili/plătitori prin sporirea transparenței procesului de inspecție fiscală, precum și creșterea gradului de motivare și angajament ale personalului ANAF, premiză esențială a procesului de modernizare a administrației fiscale”. Ghidul furnizează informații despre tipurile de controale, procesele efectuării inspecției fiscale, drepturile și obligațiile contribuabilului/plătitorului și conduita inspectorului fiscal.

Astfel, pe timpul desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are următoarele drepturi:

– de a fi înștiințat despre acțiunea de control înaintea desfășurării acesteia; contribuabilul/plătitorul va primi un aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.

– de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție. Acesta este de cinci ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

– de a solicita amânarea controlului. Contribuabilul/plătitorul poate solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecției fiscale, pentru motive justificate. În acest caz, i se va comunica data la care a fost reprogramat.

– de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială și pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării. Totuși, conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute la data efectuării controlului, care influențează rezultatele acestuia. În acest caz, nu se emite și nu se comunică aviz de inspecție fiscală, ci decizie de reverificare.

– de a solicita legitimarea. La începerea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimația de inspecție fiscală și ordinul de serviciu semnat de conducătorul activității de inspecție fiscală. Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în Registrul unic de control.

– ca activitatea să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării controlului. Inspecția fiscală se efectuează în așa fel încât să utilizeze eficient timpul stabilit pentru verificări.

– de a fi informat asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală.

– de a fi primul solicitat pentru a furniza informații. Astfel, organul de inspecție va solicita informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale mai întâi contribuabilului/plătitorului verificat sau de la altă persoană împuternicită de acesta. Dacă pe timpul desfășurării inspecției starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabil/plătitor, organul de inspecție poate solicita informații și altor persoane. Informațiile furnizate de aceste persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate de alte mijloace.

– de a refuza furnizarea de informații. Soțul/soția și rudele ori afinii contribuabilului/plătitorului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activităților. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală revenite în sarcina lor. Totuși, cu excepția preoților, persoanele menționate pot furniza informații, dar cu acordul persoanei despre care au fost solicitate.

– de a beneficia de asistență de specialitate. Pe toată durata exercitării inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul are dreptul la asistență de specialitate sau juridică.

– de a fi protejat pe linia secretului fiscal. Informațiile pe care le furnizează contribuabilul/plătitorul organelor de inspecție, precum și cele pe care acestea le obțin pe timpul desfășurării controlului sunt protejate pe linia secretului fiscal. În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret intră datele referitoare la identitatea contribuabililor/plătitorilor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și suma veniturilor debitorului, plăți, conturi, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori din documente prezentate de către contribuabil sau orice alte informații cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. În acest sens, funcționarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

– de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente de către organele de inspecție. În cazul în care, în timpul desfășurării controlului fiscal, vi se rețin, în scopul protejării, documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării și achitării obligațiilor fiscale de către dumneavoastră, organul de inspecție trebuie să întocmească un act în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum și mențiunea că aceasta a fost reținută, potrivit dispozițiilor legale. Dacă au fost reținute înscrisuri și alte documente în original, acestea vă vor fi înapoiate, organul de inspecție reținând numai copii ale înscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.

– de a cunoaște rezultatele inspecției fiscale. La încheierea controlului, organul fiscal va purta o discuție finală cu contribuabilul/plătitorul asupra constatărilor și consecințelor lor. Data, ora, locul și problematica discuției vor fi comunicate în timp util. Contribuabilul/plătitorul are dreptul să prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecției. Dacă în urma inspecției se modifică baza de impunere a obligațiilor bugetare supuse controlului, contribuabilului/plătitorului i se va comunica decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecție. De asemenea, în cazul în care nu se modifică baza de impunere aferentă impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și altor sume datorate bugetului general consolidat, acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului/plătitorului.

– de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecției. În cazul în care contribuabilul/plătitorul este lezat de rezultatul controlului, are dreptul să conteste decizia de impunere emisă de organul de inspecție. Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative contestate. Decizia emisă în soluționarea contestațiilor, împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de contestator sau de persoanele introduse în procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.

Obligații

– de a permite accesul organului de inspecție fiscală în incintele contribuabilului/plătitorului. Indiferent de locul unde se desfășoară controlul, organul de inspecție fiscală are dreptul să inspecteze orice incintă de afaceri a contribuabilului/plătitorului sau orice alte incinte ori locuri în care există bunuri impozabile sau se desfășoară activități producătoare de venituri, în prezența contribuabilului/plătitorului ori a unei persoane desemnate de acesta. Oobligația revine, de regulă, în timpul programului normal de lucru al contribuabilului/plătitorului. Cu acordul contribuabilului/plătitorului și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție fiscală, controlul se poate desfășura și în afara programului.

– de a asigura un spațiu adecvat și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale. Controlul se desfășoară, de regulă, în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului și, prin urmare, trebuie pus la dispoziția organelor de inspecție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară. Prin spațiu adecvat se înțelege asigurarea unui spațiu în limita posibilităților contribuabilului/plătitorului, după caz, dotat cu necesarul minim de birotică și care să permită păstrarea în siguranță a documentelor primite pentru inspecția fiscală sau elaborate de organele de inspecție. În cazul în care contribuabilul/plătitorul nu poate asigura un spațiu corespunzător, va anunța în scris și motivat organul de inspecție fiscală.

– de a pune la dispoziție organului de inspecție fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorate. În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligația de a pune la dispoziția organului de inspecție registrele de evidență contabilă, documentele de afaceri și orice alte înscrisuri relevante. Organul de inspecție are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de contribuabil/plătitor. Contribuabilul/plătitorul are obligația să dea informații și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante. La finalizarea inspecției, contribuabilul/plătitorul are obligația de a da o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile relevante.

– de a colabora la desfășurarea inspecției fiscale. Contribuabilul/plătitorul are obligația de a colabora la constatarea stărilor de fapt fiscale. Este obligat să ofere informații și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

– de a conduce, a păstra și a arhiva evidențele contabile și fiscale într-un mod adecvat și de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare ale contribuabilului/plătitorului, după caz. Dacă contribuabilul/plătitorul a ținut evidențele contabile și fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate, are obligația să păstreze și să prezinte și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au generat datele arhivate în format electronic.

– de a furniza organului de inspecție fiscală informațiile solicitate. Dacă informațiile sunt insuficiente, atunci organul de inspecție se poate adresa și altor persoane. Cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate.

– de prezentare la sediul organului fiscal. Contribuabilul/plătitorul are obligația de a se prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației fiscale reale. În cazul în care solicitarea de prezentare este făcută în scris, aceasta va cuprinde obligatoriu: data, ora și locul la care contribuabilul/plătitorul este obligat să se prezinte; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte.

– de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecție fiscală, în termenele și în condițiile stabilite.

– de a plăti diferențele de impozite, taxe, contribuții sociale, stabilite cu ocazia inspecției fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora. Termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora prin decizia de impunere, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.


Leave a Reply

%d bloggers like this: