Consilier local din Banca, în conflict de interese


Aurel Stîngaciu, consilier local al comunei Banca, a fost găsit în conflict de interese administrativ de Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Anunţul a fost făcut public ieri, când s-a dat publicităţii o listă de 12 aleşi locali din ţară în cazul cărora s-a constatat starea de incompatibilitate, precum şi existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală.

„Aurel Stîngaciu, în calitate de consilier local, a participat la luarea Hotărârii Consiliului Local privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Banca, pentru păşunatul bovinelor şi ovinelor, şi a încheiat ulterior Contractul Cadru de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 din Legea 161/2003 şi art. 75 lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004. Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris – însă nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare”, se arată în comunicatul emis de ANI.

Art. 46 din Legea 215/2001 spune că „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local; (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

În art. 70 din Legea 161/2003 se precizează că „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

Nu în ultimul rând, art. 77 alin. (1) din Legea 393/2004 spune că „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii; (2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei”.

Trebuie spus că, în urmă cu câteva luni, ANI l-a luat în vizor şi pe Mihai Surugiu, ex-viceprimarul comunei Banca, găsit în incompatibilitate începând cu data de 17 decembrie 2014, întrucât a deţinut simultan cu funcţia de viceprimar şi calitatea de titular al „Surugiu C. Mihai Întreprindere Individuală”.


Leave a Reply

%d bloggers like this: