Nereguli cât încape: Camera de Conturi Vaslui, în “vizită de lucru” la Parcuri Verzi SRL Huși


Inspectorii instituției de control au verificat funcționarea societății în perioada 2012-2016, ocazie cu care au sesizat mai multe abateri de la lege. SC Parcuri Verzi SRL Huși are termen până pe 15 iunie să remedieze problemele constatate.

În ședința ordinară pe luna ianuarie a Consiliului Local (CL) Huși, aleșii au primit informații despre un raport al Camerei de Conturi Vaslui privind controlul efectuat la societatea Parcuri Verzi SRL, aflată în subordinea municipalității. Documentul a fost “încheiat în urma misiunii de control privind evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat în perioada 01.01.2012-31.12.2016”.

O primă problemă sesizată se referă la contabilitatea de gestiune: “SC Parcuri Verzi SRL Huși nu a organizat și condus contabilitatea de gestiune pe fiecare contract de execuție de lucrări încheiat, contrar prevederilor OMFP nr. 1826/2003, cu implicații directe asupra imposibilității identificării costurilor pentru fiecare lucrare, în condițiile în care peste 87% din veniturile realizate reprezintă lucrări efectuate în baza contractelor încheiate cu UATM (Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului – n.r.) Huși, finanțate din fonduri publice. Urmare a verificării modului de încasare a veniturilor, în baza documentelor puse la dispoziția echipei de control, s-a constatat că SC Parcuri Verzi SRL Huși nu a încasat în totalitate veniturile din chirii. În fapt, nu au fost respectate clauzele contractuale privind calculul penalităților de întârziere față de termenele prevăzute în contractele încheiate, iar până la data efectuării controlului, entitatea nu a calculat, înregistrat și încasat contravaloarea penalităților pentru neîncasarea facturilor restante. Astfel, s-a constatat existența unui client restant în sumă de 10.866 de lei, cu debite neachitate din perioada 2014-2015, pentru care societatea nu a luat măsuri în vederea recuperării. Cauza care a condus la producerea abaterii prezentate constă în neurmărirea clauzelor din contractul de închiriere încheiat și neaplicarea de către management a tuturor pârghiilor de recuperare prevăzute de lege care să conducă la realizarea unei activități eficiente și realizarea la nivelul real a veniturilor entității. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 4.847 de lei, reprezentând penalități pentru neîncasarea în termen a unor venituri, calculate potrivit clauzelor contractuale”.

Inspectorii Camerei de Conturi Vaslui au sesizat nereguli și în privința auditului intern: “Conform organigramelor întocmite și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților pentru perioada 2012-2016, s-a constatat că SC Parcuri Verzi SRL Huși are prevăzut compartiment de audit intern, însă postul este vacant. Auditul intern este activitatea care are rolul de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei entități în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia. În perioada controlată, activitatea societății nu a fost auditată nici prin compartimentul propriu și nici de auditorii publici interni din cadrul Biroului de audit public intern de la nivelul UATM Huși. Cauza deficienței constatate o reprezintă insuficienta cunoaștere a cadrului legal de către persoanele cu atribuții în domeniul organizării și exercitării activității de audit intern”.

Alte abateri

Și în privința bugetului de venituri și cheltuieli au fost identificate abateri de la normele legale: “Bugetele de venituri și cheltuieli întocmite pentru perioada 2012-2016 au fost aprobate de Consiliul Local al municipiului Huși, însă nu au fost fundamentate corect, fapt confirmat de diferența mare între nivelul veniturilor și cheltuielilor previzionate și cel realizat. Echipa de control a concluzionat că, în toți anii supuși verificării, nivelul veniturilor realizate a fost sub 90% din cel prognozat prin buget (!! – n.r.)”.

De asemenea, “urmare a verificării bazei de date cu furnizorii de la care au fost efectuate achiziții de bunuri și servicii în perioada 2012-2016, s-a constatat că, în unele cazuri, a fost dedusă taxa pe valoare adăugată doar în baza bonului fiscal, contrar prevederilor legale în vigoare, deoarece acestea nu îndeplineau condițiile impuse de actele normative în vigoare. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 5.657 de lei, din care: 3.449 de lei valoare TVA dedus nelegal și 2.208 lei dobânzi și penalități”.

Inspectorii au mai constatat că societatea nu a virat la buget taxele pe clădirile în care își desfășoară activitatea: “Concret, UATM Huși a pus la dispoziția societății verificate, conform datelor extrase din HCL nr. 86/24.03.2011 și HCL nr. 214/2015, spații cu titlul gratuit, cu destinație de sediu social, în suprafață de 46,59 mp, localizat în strada 1 Decembrie nr. 9, și sediu secundar (teren și clădire seră), în suprafață de 18.840,14 mp, situat în str. Huși-Voloșeni nr. 20, unde societatea are deschis și înregistrat un punct de lucru. Pentru perioada 2012-2015, SC Parcuri Verzi SRL Huși nu a înregistrat și nu a achitat taxa pe clădiri/teren datorată bugetului local al municipiului Huși”.

În același document, reprezentanții Camerei de Conturi Vaslui spun că au găsit nereguli și în ceea ce privește repartizarea profitului net: “Urmare a verificării și analizării datelor din documentele puse la dispoziție de SC Parcuri Verzi SRL Huși încheiate pentru perioada 2012-2015, auditorii publici externi au constatat că profitul net nu a fost repartizat în procent de minimum 50% la bugetul local al UATM Huși, respectiv la SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși, în funcție de părțile sociale pe care le dețin fiecare. Potrivit prevederilor legale, societățile la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite asociaților în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Astfel că, pentru perioada 2012-2015 verificată, s-a constatat că SC Parcuri Verzi SRL Huși nu a constituit, înregistrat și virat dividende cuvenite asociaților în sumă totală de 39.852 de lei (32.838 de lei pentru anul 2012, 1.005 lei pentru anul 2013, 5.608 lei pentru anul 2014 și 401 lei pentru anul 2015). Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 48.246 de lei (39.852 de lei dividende nerepartizate și nevirate în termen și 8.394 de lei dobânzi penalizatoare aferente)”.

În privința înregistrărilor contabile, s-au găsit alte abateri de la lege: “SC Parcuri Verzi SRL Huși a efectuat înregistrări contabile eronate atât în conturile de cheltuieli, cât și în conturile de venituri, ceea ce a condus la diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului”.

Pentru a remedia toate problemele expuse în raport, socetatea hușeană a primit ca termen limită 15 iunie.


Leave a Reply

%d bloggers like this: