Traiul greu îi mână în luptă: Mii de pensionari au cerut recalcularea pensiilor


Isabel Bogdan

“Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declarații rectificative de natură a modifica veniturile și/sau stagiile de cotizare valorificate inițial la stabilirea acesteia. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea”, declară Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui.

Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP) Vaslui, orice pensionar poate cere instituției recalcularea venitului lunar, în scopul valorificării unor stagii de cotizare rămase în suspensie. De la începutul anului, nu mai puțin de 2.605 vârstnici au depus la CJP Vaslui cereri de recalculare a pensiei.

Cine poate cere recalcularea?

Pensia pentru limita de vârstă poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie.

“La recalcularea pensiilor de vârstă, stabilite conform legislației anterioare intrării în vigoare a Legii 263/2010, se utilizează stagiul complet de cotizare. La recalcularea pensilor anticipate și anticipate parțiale, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate și se menține procentul de diminuare luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parțiale. La recalcularea pensiei de invaliditate, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate, iar punctajul aferent stagiului potențial se determină cu respectarea condițiilor și modalității de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie. Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declarații rectificative de natură a modifica veniturile și/sau stagiile de cotizare valorificate inițial la stabilirea acesteia. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea”, a declarat Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui.

Cum se calculează pensia?

Calculul pensiei se face cu ajutorul „punctului de pensie” și al „punctajului” fiecărui contribuabil. „Punctul de pen­sie” este o valoare ce variază în func­ție de deciziile guvernului. Acesta se în­mulțește cu „punctajul” fiecărui pensionar și rezultă valoarea pensiei.

„Valoarea punctului de pensie este majorată anual cu rata medie a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat”, prevede Legea pensiilor.

Dar haideți să vedem care sunt pașii și cum se calculează mai exact pensia.

Se stabilește mai întâi punctajul lunar al contribuabilului, din prima zi de activitate până în ultima, pe fiecare lună din fiecare an, deoarece pentru determinarea pensiei se ia în calcul întreaga activitate. Punctajul lunar rezultă din împărțirea venitului lunar la salariul mediu brut pe economie din anul res­pec­tiv.

După determinarea acestuia, se cal­culează un „punctaj anual” prin adunarea punctajelor lunare din anul res­pectiv și împărțirea sumei la 12. Așa se procedează pentru fiecare an de activitate, apoi toate aceste „punctaje anuale” se adună. Suma se împarte la „stagiul complet de cotizare”, adică la vechimea totală a contribuabilului. Rezultă astfel „punctajul mediu anual” al fiecărui pensionar, adică acel număr de puncte (în cele mai multe cazuri, cu câteva zecimale) pe care fiecare a reușit să-l acumuleze de-a lungul carierei.

“Atenție: nu se iau în considerare veniturile neimpozabile rezultate din diverse convenții cu angajatorii! La calculul pensiei de stat contează numai salariul câștigat și sporurile permanente pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale”, a menționat directorul CJP Vaslui.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situații pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de lege pentru fiecare dintre situațiile respective.

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Contribuția la sistemul privat de pensii

În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile legii se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condiții normale de lucru. Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică încă nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează: a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situația în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate; b) 25 la sută din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situațiile în care persoana a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani; c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în situațiile în care persoana a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale.

Grupele de muncă

Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legislației actuale, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează: a) cu 25 la sută pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite; b) cu 50 la sută pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale; c) cu 50 la sută pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în alte condiții de muncă, potrivit legii.

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile tarifare de încadrare, se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:

  1. a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983: 3 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani; 5 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani; 7 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani; 10 la sută pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;
  2. b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992: 3 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;  6 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani; 9 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani; 12 la sută pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani; 15 la sută pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare. Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea și/sau recalcularea drepturilor de pensie sunt cele prevăzute de Normele metodologice.

Adeverința doveditoare a sporurilor

Adeverința prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente: a) denumirea angajatorului; b) datele de identificare a persoanei; c) perioada în care s-a desfășurat activitatea, cu indicarea datei de începere și de încetare a acesteia; d) funcția, meseria sau specialitatea exercitată; e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată; f) perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat. Adeverințele vor avea număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a Legii 263/2010, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, așa cum acesta a fost înscris în declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declarația de asigurare sau în contractul de asigurare socială.

Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2 la sută, 3 la sută, respectiv 5 la sută, beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel: a) 16 la sută pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1973; b) 13 la sută pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 1 ianuarie 1978; c) 14 la sută pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986; d) 21 la sută pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990; e) 15 la sută pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 aprilie 1991; f) 14 la sută pentru perioada 1 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992; g) 13 la sută pentru perioada 1 aprilie 1992 – 1 ianuarie 1999; h) 22 la sută pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 1 februarie 1999; i) 17 la sută pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Asigurații care au contribuit cu 4 la sută la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel: a) 26 la sută pentru perioada 1 iulie 1977 – 1 ianuarie 1978; b) 28 la sută pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986.

În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți mai sus, realizați pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. În situația în care indicatorii prevăzuți mai sus, realizați pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Începând din anul 2021, valoarea punctului de pensie se va majora anual cu rata inflației, la care se va adăuga 45 la sută din creșterea reală a salariului mediu brut, realizată pe anul precedent. Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu 5 la sută în fiecare an.

Începând din anul 2030, valoarea punctului de pensie se va majora anual cu rata inflației realizată pe anul precedent.


Leave a Reply

%d bloggers like this: