Peste 500 de fermieri trebuie să-și vizeze carnetele de rentieri

Razvan Arteni

Pentru a intra în posesia rentei viagere agricole, beneficiarii trebuie să se prezinte la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până pe 31 august, pentru vizarea carnetelor, aceasta fiind o condiție esențială pentru primi suma aferentă anului 2017.

Solicitantul trebuie să semneze o declarație, însoțită de următoarele documente (pe baza cărora se va verifica conformitatea cu copiile existente la dosar):

– carnetul de rentier agricol;

– actul de identitate;

– decizia de la comisia de expertiză medicală (pentru cei pensionați pe caz de boală);

– o procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că este tutorele legal al rentierului agricol (dacă este cazul);

– contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate;

– extras de cont în lei pe numele rentierului agricol.

“Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care este datorată, prin mandat poștal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, suma datorată acestuia poate fi încasată de moștenitorii săi doar dacă, până la 15 octombrie 2018, moștenitorii vor depune la APIA Vaslui carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula definitivă și irevocabilă), BI/CI/pașaportul moștenitorului, împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului, precum și un extras de cont pe numele solicitantului. La nivelul județului, sunt înregistrați 564 de rentieri agricoli”, a declarat Răzvan Arteni, directorul APIA Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 5 =