ANUNŢ DE PARTICIPARE

Tribunalul Vaslui demarează procedura de închiriere a unui imobil cu destinaţia de sediu administrativ pentru desfăşurarea activităţii Judecătoriei Vaslui

Documentația de atribuire  privind condițiile de desfășurare, cerințele minime de calificare, specificațiile și clauzele contractuale pot fi obținute astfel:

 • Site – ul Tribunalului Vaslui, secţiunea Achiziţii publice 2018
 • La sediul Tribunalului Vaslui, persoană de contact Consilier ing. Iordache Bogdan
 • Solicitare scrisă pe e-mail la adresa iordache@just.ro.

Ofertele vor respecta cerinţele din Caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este – cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Ofertele pot fi depuse până la data de 07.07.2018, ora 12.00, la Registratura Tribunalului Vaslui, din Strada Ştefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui.

Perioada de valabilitate a ofertelor – 180 de zile, cu posibilitatea prelungirii.

Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 36 luni, cu posibilitatea prelungirii.

 

CERINŢE MINIMALE PENTRU IMOBIL:

 

 1. Imobilul să fie situat în Municipiul Vaslui.
 2. Imobilul trebuie să dispună de deschidere/acces la stradă.
 3. Suprafaţa de teren aferentă clădirii de închiriat să includă şi spaţiu (teren) de parcare oferit gratuit pentru minim 10 autoturisme.
 4. Suprafaţa utilă: S.u. = 1.800 mp (+/- 10%).
 5. Să fie disponibil spre închiriere începând cu data: 01.10.2018
 6. Să se acorde o perioadă de graţie de o lună, după intrarea în vigoare a contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea ocupării spaţiului şi mutării.
 7. Să se acorde o perioadă de graţie de o lună, după încetarea contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea eliberării spaţiului şi mutării.
 8. Închirierea exclusivă a întregii clădiri, fiind exclusă coabitarea. Se poate închiria parţial o clădire în următoarele situaţii:
 9. a) partea de clădire rămasă liberă rămâne nefolosită, în condiţiile în care nu există altă cale de acces către aceste spaţii (exemplu: etaje superioare fără acces separat);
 10. b) spaţiile închiriate au acces separat, activităţile fiind distincte, toate branşamentele la utilităţi sunt distincte şi contorizarea acestora se face separat (clădiri foarte mari compartimentate şi amenajate pentru mai multe activităţi distincte de genul: mall – uri, imobile cu mai multe corpuri de clădire, foste fabrici recompartimentate, etc.).
 11. Construcţia trebuie să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate la solicitarea autorităţii contractante pentru birouri, pentru lucrul cu publicul, spaţiul de arhivare, săli de şedinţă, etc., cu acordul proprietarului, pe cheltuiala acestuia.
 12. Holurile să asigure o bună deplasare a personalului în clădire.
 13. Compartimentarile definitive ale spaţiului ofertat şi reţelele speciale (telefonie, reţea LAN, prize, sistem supraveghere video, etc.) se vor face de comun acord cu autoritatea contractantă înainte de încheierea contractului.
 14. Spaţiul de închiriat să fie igienizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la exterior şi interior, să aibă în dotare grupuri sanitare, să fie racordat la reţele de energie electrică, apă, canalizare, să fie dotat cu centrală termică proprie de încălzire (autorizată ISCIR) cu combustibil gazos.
 15. Să se asigure cablaj pentru telefonie fixă pentru un numar de 60 posturi telefonice.
 16. Să se asigure reţea de intranet (LAN) pentru un număr de 60 de calculatoare, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic.
 17. Să se asigure un număr suficient de prize, în toate încăperile, pentru toţi consumatorii electrici.
 18. Să se asigure sistem de supraveghere video interior şi exterior, în zonele indicate de autoritatea contractantă, în fucţie de configuraţia şi destinaţia spaţiilor (25 camere video, server).
 19. Imobilul trebuie să fie dotat cu reţea de hidranţi de incendiu exteriori si interiori, conform normelor PSI.
 20. Să se asigure acces în clădire separat pentru persoanele private de libertate, spre camerele de arest, care vor comunica cu sălile de şedinţă de penal.
 21. Clădirea trebuie să fie dotată, conform legislaţiei în vigoare, cu rampe de acces, platforme, indicatoare şi toalete echipate pentru persoanele cu dizabilităţi.
 22. Căile de evacuare trebuie să respecte cerinţele normativelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi/sau normativelor sau normelor antiseismice.
 23. Asigurarea de lifturi de persoane, acolo unde este cazul.
 24. Puterea electrică instalată a imobilului să fie de cel puţin 120 Kw/h.
 25. Imobilul trebuie să dispună de instalaţie de climatizare (aer cald/rece) în stare bună de funcţionare, cu posibilitatea reglării temperaturii (obligatoriu în sălile de şedinţă şi camera serverelor).

 

CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE A OFERTANŢILOR:

În vederea calificării, ofertanţii depun obligatoriu următoarele documente:

 

Denumire document Pentru persoane juridice Pentru persoane fizice
Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului

 

X
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, pentru persoanele juridice ( AGA  sau consiliul de administraţie) X X
Extras de carte funciară aflat în termen de valabilitate pentru imobilul în cauză, din care să rezulte dreptul ofertantului asupra imobilului, drept ce îi permite încheierea contractului de închiriere. X X
Document emis de Serviciul de sistematizare şi urbanism local, din care să reiasă faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism).

(Documentul trebuie sa ateste regimul juridic, tehnic şi economic al imobilului din punct de vedere al amplasamentului în zonă)

X X
Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata la zi  a impozitelor şi taxelor la Bugetul de stat şi cel local. X X
Să fie prezentată o expertiză tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcţie, pe cât posibil, elaborată cât mai recent, care să certifice starea actuală a construcţiei şi clasa de risc seismic a acesteia. X X
Prezentarea planurilor de arhitectură pe niveluri, secţiuni caracteristice şi planşe cu faţadele. X X
Să deţină sau să se oblige, printr-o declaraţie pe proprie răspundere, că va obţine, până la momentul semnării contractului, autorizaţia de construire pentru lucrările care urmează a fi executate şi care au fost solicitate prin  Caietul de sarcini. X X
Declaraţie pe propria răspundere că imobilul şi terenul nu sunt ocupate de alte persoane fizice sau juridice şi că pe acestea nu sunt alte materiale, cu specificaţiile de la punctul 3 de la Descrierea principalelor caracteristici ale imobilului . X X
Copii după contractele încheiate de ofertant, în calitate de proprietar, cu furnizorii de utilităţi (apă potabilă, canalizare menajeră, salubritate, energie electrică, gaze naturale). X X
Dovadă de la instituţia abilitată de lege din care să rezulte că imobilul nu este revendicat sau posibil de revendicat de către foştii proprietari (Certificat de la Judecătoria Vaslui din care să rezulte că imobilul proprietate nu face obiectul unei acţiuni în revendicare) X X
Actul de proprietate asupra imobilului şi dovada că acesta nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligaţii. X X
Declaraţie pe propria răspundere prin care îşi va lua angajamentul că va efectua compartimentările în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini. X X
Formularul 1 – Scrisoare de înaintare X X
Formularul 2 – Împuternicire X X
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice X
Formularul 5 – Declaraţie privind eligibilitatea X X
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 20 =